Kulturell välfärd

Nivån på den kulturella välfärden i kommunerna och regionerna beskrivs bl.a. med hjälp av nyckeltalen i TEAviisari. I TEAviisari kan du jämföra kommuner och regioner samt utvärdera och följa hur verksamheten utvecklats under olika år.

TEAviisari anger hur bra kommunen har skött verksamheten för att främja befolkningens hälsa utifrån sju aspekter (engagemang, ledning, uppföljning och behovsanalys, resurser, gemensam praxis, delaktighet samt övrig kärnverksamhet). Till exempel aspekten ledning anger om det hälsofrämjande arbetet är systematiskt ledd verksamhet så att det finns en person som ansvarar för uppföljningen och rapporteringen.

Allt material i TEAviisari baserar sig på en separat datainsamling, som riktar sig till ansvariga kommunala tjänsteinnehavare. Data har också hämtats från annan tillgänglig statistik.

Nyckeltalen anger en kommuns hälsofrämjande aktivitet, alltså hur kommunen har tagit hänsyn till arbetet med att främja hälsa och välfärd i sina beslutsprocesser, ansvarsfrågor, uppföljningen av befolkningens hälsa m.m.

Uppdaterat 30.04.2019, klockan 15.25, Irina Nori.