Tillgänglighet

Statistikcentralen samlar in rikstäckande uppgifter om tillgängligheten till allmänna bibliotek och biografer samt till på heltid skötta museer och teatrar som omfattas av statsandelssystemet. I tabellerna visas uppgifterna kommunvis.

I rapporten Kulttuuria kartalla, som undervisnings- och kulturministeriet och Jyväskylä universitet har tagit fram tillsammans, kartlades var i Finland de kulturverksamheter som staten medfinansierar finns.
Kartläggningen omfattade följande verksamheter och enheter:

  • statsandelsinstitutioner
  • riksomfattande kulturevenemang som staten understöder
  • huvudenheter och filialer inom den grundläggande konstundervisningen
  • medborgar- och arbetarinstituts utbud av konstundervisning samt
  • anställda inom allmän kulturverksamhet.

I rapporten undersöks var den service som enheterna och verksamheterna tillhandahåller är belägen. När det gäller statsandelsinstitutionerna och kulturevenemangen åskådliggörs också den regionala tillgängligheten. Dessutom granskar rapporten finansieringen av kultur utifrån nettokostnaden per invånare. Jämförelsen inkluderar kostnaderna för allmän kulturverksamhet, museer, teatrar, orkestrar, bibliotek, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitutens fria bildningsarbete.

Rapporten ger inte en heltäckande bild av kommunernas kulturverksamhet, eftersom det lokalt finns mycket verksamhet som inte statistikförs systematiskt. Klassificeringen, mätningen och jämförbarheten av kommunernas kulturverksamhet är problematisk, och det finns heller ingen tillförlitlig, systematiserad statistik över tredje sektorns arbete i kommunerna.

Rapportens kartor över Österbotten (på finska)

Kulturtjänsternas geografiska läge i olika kommuntyper i Österbotten

Nettokostnader för allmän kulturverksamhet och kulturtjänsternas geografiska läge

Statsandelsinstitutioner i Österbotten och i grannkommunerna

Statsandelsinstitutioner inom 30 kilometers radie

Statsandelsteatrar inom 30 kilometers radie

Statsandelsorkestrar inom 30 kilometers radie

Kulturevenemang som får statsunderstöd i Österbotten och i grannkommunerna

Kulturevenemang inom 30 kilometers radie som får statsunderstöd i Österbotten och i grannkommunerna

Huvudenheter och filialer inom grundläggande konstundervisning samt nettokostnader för grundläggande konstundervisning

Konstområden vid huvudenheterna inom den grundläggande konstundervisningen och antalet barn mellan 7 och 15 år i kommunen

Medborgarinstitut och antal undervisningstimmar i kulturämnen i Österbotten

Antal anställda inom allmän kulturverksamhet i Österbotten

Årsverken inom allmän kulturverksamhet

Nettokostnader för allmän kulturverksamhet

Nettokostnader för allmän kulturverksamhet, museer, teatrar och orkestrar

Nettokostnader för bibliotek

Nettokostnader för allmän kulturverksamhet, museer, teatrar, orkestrar och bibliotek

Publikationer (på finska)

Kulttuuria kartalla. Valtion osarahoittamisen kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurin kustannukset Suomen kunnissa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:32

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011. Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi.

Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikka.
Kangas, Anita & Kalevi Kivistö (2011). Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:12.

Taiteen perusopetus 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007-2008.
Koramo, Marika (2009). Opetushallituksen julkaisuja.

Uppdaterat 24.06.2019, klockan 08.41, Harriet Skog-Mandell.