Kreativ ekonomi

Begreppet kreativ ekonomi började användas i Finland i början av 2000-talet. Det finns ingen entydig definition på begreppet, utan betydelsen varierar beroende på talaren och perspektivet. Med kreativ ekonomi avses i allmänhet att åstadkomma samhällsekonomiskt mervärde genom att skapa och använda sig av intellektuellt kapital för affärsverksamhet med produkter eller tjänster.

Kärnan i den kreativa ekonomin består av företag, konstnärer och övriga som producerar immateriella rättigheter och immateriellt innehåll (t.ex. spel, filmer, bildkonst, musik) för marknadsorienterad verksamhet. Företag inom innehållsdistribution (t.ex. videouthyrningar) och andra som har nytta av innehållet (t.ex. hotell) hör också till den kreativa ekonomin.

lintu ja ilmapallo

De kreativa näringarna stärker kommunernas, landskapens och regionernas attraktionskraft, konkurrenskraft, ekonomiska och sociala utveckling, innovationskraft och sammanhållning. Enligt den amerikanska stadsforskaren Richard Florida skapar kultur och underhållning en attraktionskraft som drar till sig fler kreativa personer och företag.

Värdet av den kreativa ekonomin kan mätas i till exempel varumärken, patent, designskydd och upphovsrätter. Med hjälp av sådana immateriella rättigheter kan ett företag skydda sitt immateriella kapital.

 

 

 

 

 

 
Publikationer (på finska)

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä (pdf)
Arbets- och näringsministeriets publikationer. Innovationer 26/2013. 

Kulttuurin talous suurissa kaupungeissa viimeisen pääosin vuotta 2009 koskeneen laman aikana (pdf)
Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008-2009, Statistikcentralen

Kulttuurin tuotannon rakenne yksittäisten maakuntien tasolla 2009 (pdf)
Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008–2009, Statistikcentralen

Kulttuurin tuotanto maakuntatasolla 2008-2009 yleistilanteen esitys (pdf)
Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008–2009, Statistikcentralen

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa (pdf)
Alueellinen kulttuurisatelliitti 2008–2009, Statistikcentralen

Luovien alojen tilastot -katsaus Suomen seutukuntien luoviin aloihin tilastojen valossa (pdf)
Turun kauppakorkeakoulu, enheten i Björneborg

Uppdaterat 12.03.2018, klockan 09.03, Harriet Skog-Mandell.