Kostnader

Kostnader för kulturtjänster i de största städerna

De största städerna och Finlands Kommunförbund har tillsammans samlat in uppgifter om kostnaderna för kommunala kulturtjänster. Eftersom invånarantalet i de medverkande städerna utgör nästan hälften av befolkningen i Finland och en stor del av kulturinrättningarna i landet är koncentrerade till dem säger resultaten också något om den offentliga kulturpolitikens riktning.

kaupunki

Sätten att producera och tillhandahålla ett kulturutbud samt serviceutbudet i kommunerna återspeglas direkt i kostnadsstrukturen. En stor del av kostnaderna består av finansiering till institutioner (teatrar, museer, orkestrar och bibliotek). Däremot är den lagstadgade allmänna kulturverksamhetens andel av kostnaderna liten i alla kommuner.

Insamlingen av uppgifter om kostnaderna för kommunal kulturverksamhet startade som ett pilotprojekt, som kartlade de totala kostnaderna för kulturverksamheten i 14 städer år 2006. Pilotprojektet harmoniserade ekonomiska grundbegrepp inom kultur och förbättrade städernas metoder och förmåga att samla in data med tanke på följande steg.

År 2007 omfattade datainsamlingen 23 städer, åren 2010, 2013 och 2016 deltog 24 städer. I fråga om dessa år är materialet jämförbart oavsett hur den kommunala kulturförvaltningen är organiserad. Den ekonomiska utredningen om kommunal kulturverksamhet säger ändå inget om kulturutbudets kvalitet, kvantitet, genomslag eller tillgänglighet, utan för det behövs också andra indikatorer och undersökningar.

Publikationer

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Selkee, Winqvist (2008). Kommunförbundet (på finska, resumé på svenska).

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 2007 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Selkee, Winqvist (2008). Kommunförbundets webbpublikation (på finska, resumé på svenska).

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Ruokolainen, Karttunen (2012). Kommunförbundets webbpublikation (på finska, resumé på svenska).

Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu (pdf)
Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista
Saukkonen, Ruusuvirta (2008). Cupores webbpublikation 4. (på finska)

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV. Kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2016 (pdf)
Renko & Ruusuvirta (2018). Finlands Kommunförbunds webbpublikation. (på finska, resumé på svenska)


Annat material

Kulttuuripalvelujen valtakunnallinen arviointi. Kuvat ja taulukot. (på finska)

Uppdaterat 03.04.2018, klockan 10.22, Irina Nori.