Bibliotek

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för de allmänna bibliotekens statistikföring. Statistiken innehåller uppgifter från 1999 och framåt. Informationen från åren 1999 och 2000 är dock mer knapphändig än den från de följande åren.

Uppgifterna är indelade enligt statistikår (1.1–31.12). Nyckeltalen åskådliggörs också som kartor och figurer.

Utgångspunkten för statistiken är de samlade bibliotekstjänsterna i en enskild kommun eller i flera kommuner. Uppgifter från enskilda filialer statistikförs inte. Kommunerna är grupperade enligt Statistikcentralens regionala indelning från ifrågavarande år. Till exempel kommunsammanslagningars inverkan på statistiken syns inte retroaktivt.

De allmänna biblioteken ansvarar själva för att uppdatera statistikuppgifterna, med undantag för biblioteken på Åland. Uppgifterna publiceras efter att de granskats av regionförvaltningsverken.

Länkar till statistik över andra allmänna bibliotek och Statistikcentralens översikter över kommuner, ekonomiska regioner och landskap finns samlade webbplatsen för allmänna bibliotek.

Samstatistik över de vetenskapliga biblioteken i Finland samlas och underhålls av Nationalbiblioteket.

Den nya lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) trädde i kraft i början av år 2017. Regionförvaltningsverken och Taloustutkimus genomförde under tiden 9.4–6.5.2018 en riksomfattande användarenkät om hur lagen efterlevs. Sammanlagt 28 824 personer svarade på enkäten. Resultaten finns tillgängliga på en elektronisk rapporteringsplattform och kan visas t.ex. enligt kommun eller landskap.

Också Kommunförbundets Arttu-enkäter innehåller information om de allmänna biblioteken utifrån ett användarperspektiv. 

Publikationer

Kirjastopalvelujen valtakunnallinen arviointi: Kirjastopalvelujen saatavuus (på finska)

"Sinne vain on niin mukava mennä" - Yleisten kirjastojen asiakaskyselyn tulokset 2018 (på finska).

Uppdaterat 04.12.2018, klockan 14.15, Irina Nori.