Saavutettavuus

Tilastokeskus kerää valtakunnallisia tilastoja yleisten kirjastojen ja elokuvateattereiden sekä valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien päätoimisesti hoidettujen museoiden ja teattereiden saavutettavuudesta. Tiedot on esitetty taulukoissa kunnittain.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Jyväskylän yliopiston yhteistyönä valmistuneessa raportissa Kulttuuria kartalla kartoitettiin valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainnit valtakunnallisesti.
Kartoitukseen valittiin seuraavat toiminnot ja yksiköt:

  • valtionosuuslaitokset 
  • valtionavustusta saavat valtakunnalliset kulttuuritapahtumat 
  • taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet 
  • kulttuurialan opetustarjonta kansalais- ja työväenopistoissa sekä 
  • yleisen kulttuuritoimen työtekijät.

Kaikkien toimintojen ja yksiköiden osalta tarkastellaan palvelujen sijaintia. Valtionosuuslaitosten ja kulttuuritapahtumien kohdalla havainnollistetaan myös alueellista saavutettavuutta. Kulttuuripalvelujen lisäksi raportissa tarkastellaan myös kulttuurin rahoitusta asukaskohtaisten nettokustannusten pohjalta. Tarkasteltavat kustannusluokat ovat yleinen kulttuuritoimi, museot, teatterit ja orkesterit, kirjasto, taiteen perusopetus sekä kansalaisopistojen vapaa sivistystyö.

Raportti ei anna täydellistä kokonaiskuvaa kuntien kulttuuritoiminnan nykytilasta, koska paikallisella tasolla on paljon toimintaa, jota ei tilastoida systemaattisesti. Kuntien kulttuuritoiminnan tilastoinnissa on luokitteluihin, mittaamiseen ja vertailukelpoisuuteen liittyviä ongelmia. Myöskään kuntien kolmannen sektorin toimintojen tilastointia ei ole luotettavasti systematisoitu.

Kulttuuria kartalla -julkaisun Pohjanmaan kartat

Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Pohjanmaalla

Yleisenkulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti

Kaikki valtionosuuslaitokset Pohjanmaalla ja lähikunnissa

Valtionosuusmuseot 30 kilometrin säteellä

Valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä

Valtionosuusorkesterit 30 kilometrin säteellä

Valtionosuutta saavat kulttuuritapahtumat Pohjanmaalla ja lähikunnissa

Valtionosuutta saavat kulttuuritapahtumat 30 kilometrin säteellä Pohjanmaalla ja lähikunnissa

Taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen perusopetuksen nettokustannukset

Taiteen perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa

Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Pohjanmaalla

Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Pohjanmaalla

Yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet

Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset

Yleisen kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden nettokustannukset

Kirjaston nettokustannukset

Yleisen kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden, orkestereiden ja kirjaston nettokustannukset

Julkaisut

Kulttuuria kartalla. Valtion osarahoittamisen kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurin kustannukset Suomen kunnissa. (pdf)
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:32.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2011. Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. (pdf)

Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikka. (pdf)
Kangas, Anita & Kalevi Kivistö (2011). Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:12.

Taiteen perusopetus 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 - 2008. (pdf)
Koramo, Marika (2009). Opetushallituksen julkaisuja.

Päivitetty 24.06.2019, Kello 08.13, Harriet Skog-Mandell.