Kirjastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokantaa ylläpitää opetus- ja kulttuuriministeriö. Se sisältää tietoja vuodesta 1999 alkaen, mutta vuosien 1999 ja 2000 tiedot ovat muita vuosia suppeammat.

Tiedot ovat kunkin tilastointivuoden 1.1. ja 31.12. väliseltä ajalta. Avaintunnuslukuja ja niiden muutoksia voi tarkastella myös visualisoituina karttoina ja kuvioina.

Tilastotietojen perusyksikkö on kunnan tai kuntien yhteinen kirjastolaitos kokonaisuutena. Yksittäisten palvelupisteiden tietoja ei tilastoida erikseen. Kunnat on ryhmitelty Tilastokeskuksen kunakin vuonna voimassa olleen alueluokituksen mukaan. Esimerkiksi kuntaliitosten vaikutuksia ei ole takautuvasti korjattu.

Ahvenanmaata lukuun ottamatta tilastotietojen päivittämisestä vastaavat yleiset kirjastot itse. Ennen julkaisemista aluehallintovirastot kuitenkin tarkistavat tietojen oikeellisuuden.

Linkkejä muihin yleisiä kirjastoja koskeviin tilastoihin sekä Tilastokeskuksen tuottamiin kunta-, maakunta- ja seutukuntakatsauksiin on koottu yleisten kirjastojen verkkopalvelusivuille.

Suomen tieteellisiä kirjastoja koskevia yhteistilastoja kerää ja ylläpitää Kansalliskirjasto.

Uudistettu laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) astui voimaan vuoden 2017 alusta. Aluehallintovirastot ja Taloustutkimus tekivät lain toteutumisesta ajalla 9.4.-6.5.2018 valtakunnallisen asiakaskyselyn, johon vastasi yhteensä 28 824 henkilöä. Tuloksia on mahdollista tarkastella sähköisellä raportointialustalla esim. kunnittain tai maakunnittain

Asiakasnäkökulmasta koottuja tietoja yleisistä kirjastoista sisältyy myös Kuntaliiton Arttu-kyselyihin.

Julkaisuja

Kirjastopalvelujen valtakunnallinen arviointi: Kirjastopalvelujen saatavuus.

"Sinne vain on niin mukava mennä" - Yleisten kirjastojen asiakaskyselyn tulokset 2018.

Päivitetty 04.12.2018, Kello 14.10, Irina Nori.