Näkemykset kulttuurista

Alkuvuodesta 2015 kysyttiin yhteensä 1 079 henkilöltä mm. kulttuuripalveluiden käytöstä ja niiden vaikutuksista asumisviihtyvyyteen ja paikkakunnan houkuttelevuuteen. Kyselyn teki TNS Gallup Oy Akavan Erityisalat ry:n toimeksiannosta. Vastaajajoukko edusti maamme 15–74-vuotiaita lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnassa asuvia.

Selkeä enemmistö (71 %) piti kulttuuria kansalaisen peruspalveluna. Valtaosan mielestä kulttuuripalvelut ovat hyvä keino lisätä turismia ja ne vahvistavat paikkakuntansa asukkaiden hyvinvointia sekä auttavat tuomaan sinne uusia asukkaita. Enemmistön mielestä oli myös jokseenkin selvää, että kunta huolehtii alueensa kulttuurista ja tukee asukkaiden omaa kulttuuriharrastustoimintaa. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin 2,9 prosenttiyksikköä.

Suomen Kulttuurirahasto teetti syksyllä 2013 poikkeuksellisen laajan kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin suomalaisten suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin. Enemmistön mielestä taiteen tehtävä ei ole tuottaa taloudellista lisäarvoa vaan kulttuuria tulee tukea verorahoin, jotta siitä voi nauttia varallisuudesta riippumatta.

Selvityksen 8 000 haastateltavan otos mahdollisti maakunnallisten erojen tutkimisen. Niitä löytyi kuitenkin hyvin vähän. Kotimaakunta ei juurikaan vaikuta siihen, mitä suomalaiset kulttuurista ajattelevat. Merkittävämpiä tekijöitä ovat alueen koulutus- ja ikärakenne.

Koska Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan maakuntarahaston toimialue kattaa sekä Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan maakunnat, maakuntia koskevat tiedot on yhdistetty.

Tutkimustulokset

Akavan Erityisalat ry:n vaalitutkimus 2015 

Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013. Suomen kulttuurirahaston sivusto.  

Tiedote, Etelä-Pohjanmaa 2013 (pdf)

Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013, Etelä-Pohjanmaa (pdf)

Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013, kaikki maakuntarahastot (pdf)

 

 

Päivitetty 26.10.2015, Kello 10.37, .