Työvoiman saatavuus ja osaaminen
 • Pohjanmaalla on jo pitkään ollut yksi Suomen parhaimmista työllisyystilanteista.
 • Lähivuosina työvoiman kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi alueelle kohdistuvien suurinvestointien seurauksena.
 • Työvoiman saatavuuden varmistaminen:
  • Veto- ja pitovoima
  • Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto
  • Alueella jo olevien ulkomaalaistaustaisten työikäisten sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistyminen
  • Nuorten ja ikääntyneiden työllisyysaste
  • Riittävästi ja monipuolisesti koulutuspaikkoja
  • Työvoiman liikkuvuus ja etätyön edellytykset

Visualisoinnit

Tilannekuva: Työvoiman saatavuus, osaaminen ja sivistys

Pohjanmaan väestön koulutustaso on korkea ja korkeakoulutettujen osuus väestöstä on maakuntien välisessä vertailussa 4. korkein. Huolestuttavaa kuitenkin on, että nuorten 25–34-vuotiaiden aikuisten koulutustaso on 2010-luvulla laskenut. Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuus on laskenut 39,6 prosentista 36,7 prosenttiin ja ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien osuus noussut 12,9 prosentista 15,1 prosenttiin.

Pohjanmaalla on jo pitkään ollut yksi Suomen parhaimmista työllisyystilanteista. Vuonna 2022 Pohjanmaan työllisyysaste oli 79,4 %, kun työllisyysaste koko maassa oli 73,8. Monissa alueen kunnissa vallitsee käytännössä täystyöllisyys. Lokakuussa 2023 Pohjanmaan 14 kunnasta 6:ssa työttömyysaste oli alle 4 prosenttia. Koko maakunnan työttömyysaste oli 5,5 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä on kuitenkin laskenut selvästi. Lomautukset ovat jonkin verran lisääntyneet, erityisesti rakennusalalla. Työntekijöiden irtisanomisia pyritään toistaiseksi välttämään, sillä osaavasta työvoimasta halutaan pitää kiinni.

Heikentyneistä näkymistä huolimatta työvoiman saatavuus on edelleen ongelma monissa Pohjanmaan yrityksissä. Pohjanmaan kauppakamarin syksyn 2023 osaajakyselyssä yli 60 % vastanneista yrityksistä ilmoitti osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Syksyn 2023 Työvoimabarometrista ilmenee, että tällä hetkellä pulaa on mm. sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä, IT-osaajista, siivoojista sekä teollisuustyöntekijöistä monella eri teollisuuden alalla.

Lähivuosina työvoiman kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi alueelle kohdistuvien suurinvestointien seurauksena. Investointien kerrannaisvaikutusten seurauksena työvoimatarpeet kasvavat tulevaisuudessa teollisuuden lisäksi laajasti myös muilla aloilla, kuten palvelu- ja rakennusalalla. Työvoimatarpeisiin vastaaminen edellyttää uuden työvoiman houkuttelua kotimaasta, työperusteisen maahanmuuton selvää kasvua, työllistymisen edistämistä erityisesti nuorten, ikääntyneiden ja ulkomaalaistaustaisten ryhmissä sekä työvoiman liikkuvuuden ja etätyön edellytysten parantamista.

Osaajapulan ratkaisemiseksi tarvitaan sekä alueellisia että kansallisen tason toimenpiteitä. Alueella on pyritty monin tavoin varautumaan työvoiman kysynnän kasvuun. Alueen toisen ja kolmannen asteen oppilaitokset järjestävät yhteistyönä maksutonta verkkokoulutusta akkuteollisuuden tarpeisiin.  Työvoimakoulutusten ja täydennyskoulutusten kysyntä on hyvällä tasolla. Oppilaitoksista valmistuvien työelämävalmiuksia on syytä edelleen kehittää ja työnhakijoiden osaamista päivittää, joten jatkuvan oppimisten ja koulutusmahdollisuuksien kehittäminen on tärkeää. Aikuiskoulutustuen lakkaaminen saattaa heikentää osaavan työvoiman saatavuutta yrityksissä, kun suosittu kannustin osaamisen päivittämiselle poistuu. Oppisopimuskoulutusten määrä saattaa tästä syystä lisääntyä.

Pohjanmaan tulevia työvoimatarpeita ei pystytä täyttämään pelkästään kotimaisella työvoimalla, joten työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa tulee kaikin keinoin edistää. Toisin kuin suurimmassa osassa maakuntia työllisten määrä ei ole Pohjanmaalla vielä merkittävästi laskenut, sillä ulkomaalaistaustainen väestö on paikannut tilannetta. Jo nyt Pohjanmaan työmarkkinoilla työskentelee lähes 7 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä eli lähes 9 prosenttia työllisistä. Ulkomaalaistaustaisten työllisten osuus on suurin alkutuotannossa, mutta myös palvelualalla ja teollisuudessa työskentelee tuhansia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on kuitenkin edelleen selvästi suomalaistaustaisia alhaisempi, joten toimia ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi tarvitaan. Työnantajien valmiuksia ulkomaalaistaustaisten henkilöiden palkkaamiseen tulee edistää mm. hyviä esimerkkejä jakamalla ja kielitaitoa parantamalla. Kansainvälisen työvoiman asettautuminen alueelle edellyttää myös mm. kotoutumisen tukemista, monipuolisia asumisratkaisuja ja monikielisiä palveluja, kuten englanninkielisiä kouluja. Maahanmuuttajien oleskelulupiin liittyviä ehtoja (esim. työpaikan vaihtaminen, saatavuusharkinta) tulee joustavoittaa. Lisäksi Maahanmuuttoviraston ja Digi- ja väestötietoviraston järjestelmät on saatava toimimaan paremmin yhteen, jotta saataisiin tarkempaa ja ajankohtaisempaa tietoa alueen työperusteisista maahanmuuttajista ja kotikunnan sekä henkilötunnuksen saaminen sujuisi nykyistä nopeammin.

Visualisoinnit 

Työvoima ja työllisyys

 Koulutusrakenne

Lisätietoa

Pohjanmaan kauppakamarin osaajakysely

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2023 (työ- ja elinkeinoministeriö)

Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 

Vihreiden investointien dataikkuna (Elinkeinoelämän keskusliitto)

Vaasan seudun asuntoselvitys (MDI, FCG, Kaupunkitutkimus, 2023), Yhteenveto

Päivitetty 27.02.2024, Kello 13.04, Irina Nori.