Aluerakenne ja liikenne
 • Liikennejärjestelmäsuunnitteluun tarvitaan teollisia investointeja tukeva näkökulma
  • Erikoiskuljetusten määrä kasvaa satamien ympäristössä ja erityisesti valtatiellä 8.
  • Pääradan ja sen poikittaisratojen merkitys kasvaa, käyttäjänä mm. akkuteollisuus.
  • Satamien ja satamayhteyksien roolin korostuminen entisestään.
  • Kansainvälisen liikkuvuuden tarve kasvaa, kun alueelle sijoittuu kansainvälisiä yrityksiä, mm. lentoyhteydet.
  • Työmatkaliikenteeseen syntyy piikkejä erityisesti investointivaiheessa.
  • Tieliikenteen määrät kasvavat sekä tavara että henkilöliikenteessä.
 • Liikenne ja logistiikka liittyvät kiinteästi myös huoltovarmuuteen, mm. satamien, poikittaisyhteyksien ja Merenkurkun yhteyden merkitys kasvanut.

Tilannekuva: Alue- ja yhdyskuntarakenne sekä liikenne- ja viestintäyhteydet

Pohjanmaan vahvuuksiin lukeutuvat viihtyisä ja turvallinen elinympäristö, lyhyet matka-ajat sekä hyvä ja edullinen asuminen. Hyvän elämän edellytykset ovat säilyneet kaikissa maakunnan osissa, sillä vetovoimaisia aluekeskuksia ympäröivät elinvoimaiset kylät ja harvaan asuttua seutua on vähän. Maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä jatketaan siten, että rakenne on ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Uutta asutusta ohjataan ensisijaisesti nykyisiin keskuksiin sekä maaseudulla kyläkeskuksiin olemassa olevan asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden läheisyyteen. Myös uusia palvelujen ja työpaikkojen alueita sijoitetaan ensisijaisesti niin, että ne perustuvat olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.

Pohjanmaalla on kattava liikenneverkosto ja myös tietoliikenneyhteydet ovat maan kärkeä. Alueen saavutettavuus maanteitse, rautateitse, lentoteitse ja meritse on kohtalaisen hyvä, mutta infrastruktuuria ei ole kehitetty samaa vauhtia elinkeinoelämän tarpeiden, maankäytön muutosten ja liikenteen kasvun kanssa. Nykyisellään liikennejärjestelmän riittämätön rahoitus rajoittaa Pohjanmaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Vaikka useat liikennehankkeet ovat saaneet viime vuosina rahoitusta, monet elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittävät hankkeet odottavat edelleen toteutumistaan. Lisäksi alemman tieverkon kunto on huolestuttavan heikko ja määrärahat sen kunnostamiseen ovat riittämättömät.

Pohjanmaan liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä liikennejärjestelmä, joka varmistaa maakunnan ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden ja on turvallinen ja tehokas. Saavutettavuuden osalta Pohjanmaan tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat valtatien 8 ns. kasikäytävän kehittäminen, satamayhteyksien ja -yhteistyön kehittäminen, kilpailukykyisen lentoliikenteen vahvistaminen, kasvukeskusyhteyksien kehittäminen ja huoltovarmuuden turvaaminen. Geopoliittisessa tilanteessa tapahtuneiden muutosten vuoksi länsirannikon satamien, sisämaasta rannikolle suuntautuvien poikittaisyhteyksien ja Merenkurkun laivayhteyden rooli on noussut huoltovarmuuden näkökulmasta entistäkin kriittisemmäksi. Niiden avulla varmistetaan tuotteiden ja ihmisten liikkuvuus myös kriisiaikoina. Lisäksi Länsi-Suomeen kohdistuu suurin osa Suomeen suunnitelluista vihreän siirtymän investoinneista. Alueen liikennejärjestelmää tulee kehittää, jotta Suomen kilpailukyky säilyy ja alueelle suunnitellut investoinnit toteutuvat. Keskeiset kehittämiskohteet on listattu Länsi-Suomen yhteisen liikennestrategian tuoreessa toimenpideohjelmassa.

Lisätietoa

Läntisen teollisuusvyöhykkeen investointien ja liikenteen tulevaisuus (Turun, Rauman, Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Oulun ja Lapin kauppakamarit, 2023)
Tutkihallintoa / Elinympäristö
Fintraffic: Liikennetilanne

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma
Länsi-Suomen liikennestrategia
Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma

Päivitetty 27.02.2024, Kello 11.23, Irina Nori.