Kostnader

Kostnader i större städer

Finansieringen av kultur och kärnområdena inom kultur har varit i stort sett oförändrade under de senaste åren, visar olika jämförande undersökningar som Kommunförbundet, Stiftelsen för kulturpolitisk forskning Cupore och ett antal städer i Finland har gjort tillsammans. Eftersom invånarantalet i de medverkande städerna motsvarar nästan hälften av befolkningen i Finland och en stor del av kulturinrättningarna i landet är koncentrerade till dem säger resultaten också något om den offentliga kulturpolitikens riktning.

kaupunki

Kulturens andel av den kommunala ekonomin är liten. Nettodriftskostnadernas andel av kommunens sammanlagda skatteintäkter och statsandelar varierar mellan cirka två och knappt fem procent. Åren 2010–2013 sjönk deras andel i de flesta kommunerna.

Sätten att producera och tillhandahålla ett kulturutbud samt serviceutbudet i kommunerna återspeglas direkt i kostnadsstrukturen. En stor del av kostnaderna består av finansiering till institutioner (teatrar, museer, orkestrar och bibliotek). Däremot är den lagstadgade allmänna kulturverksamhetens andel av kostnaderna liten i alla kommuner.

Insamlingen av uppgifter om kostnaderna för kommunal kulturverksamhet startade som ett pilotprojekt, som kartlade de totala kostnaderna för kulturverksamheten i 14 städer år 2006. Tanken var att ta fram jämförbar information som stöd för vidareutveckling av kulturverksamheten. Pilotprojektet harmoniserade ekonomiska grundbegrepp inom kultur och förbättrade städernas metoder och förmåga att samla in data med tanke på följande steg.

År 2007 omfattade datainsamlingen 23 städer, åren 2010 och 2013 deltog 24 städer. I fråga om dessa år är materialet jämförbart oavsett hur den kommunala kulturförvaltningen är organiserad. Den ekonomiska utredningen om kommunal kulturverksamhet säger ändå inget om kulturutbudets kvalitet, kvantitet, genomslag eller tillgänglighet, utan för det behövs också andra indikatorer och undersökningar. 

Publikationer

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Selkee, Winqvist (2008). Kommunförbund (på finska, resumé på svenska).

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 2007 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Selkee, Winqvist (2008). Kuntaliiton verkkojulkaisu (på finska, resumé på svenska).

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Ruokolainen, Karttunen (2012). Kuntaliiton verkkojulkaisu (på finska, resumé på svenska).

Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu (pdf)
Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista
Saukkonen, Ruusuvirta (2008). Cuporen verkkojulkaisuja 4. (på finska)


Annat material

Kulttuuripalvelujen valtakunnallinen arviointi. Kuvat ja taulukot. (på finska)

Uppdaterat 31.05.2016, klockan 14.45, Irina Nori.