Kustannukset

Kustannukset suurimmissa kaupungeissa

Kulttuurin rahoitus ja painopistealueet ovat pysyneet viime vuosina lähes ennallaan Kuntaliiton, Kulttuuripoliittisen tutkimussäätiö Cuporen ja suomalaisten kaupunkien yhteistyössä tekemien kulttuuritoiminnan vertailututkimusten mukaan. Koska tutkimuksessa mukana olevien kaupunkien asukasluku muodostaa noin puolet koko Suomen väestöstä ja niihin keskittyy merkittävä osa maan kulttuuripalveluista, tulokset kertovat myös koko maan julkisen kulttuuripolitiikan kehityksestä.

kaupunki

Kulttuuritoiminnan osuus kunnan taloudesta on pieni. Nettokäyttökustannusten osuus kunnan saamien verotulojen ja valtionosuuksien kokonaissummasta vaihtelee noin kahdesta prosentista vajaaseen viiteen prosenttiin. Useimmissa kunnissa osuus on vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana pienentynyt.

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä palvelutarjonta vaikuttavat suoraan kustannusrakenteeseen. Kustannukset painottuvat instituutioiden (teatterit, museot, orkesterit ja kirjastot) rahoitukseen. Lakisääteisen yleisen kulttuurityön osuus kustannuksista on kaikissa kunnissa vähäinen.

Tiedonkeruu kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista alkoi pilottihankkeena, jossa kerättiin tietoa 14 kaupungin kulttuurin kokonaiskustannuksista vuonna 2006. Tavoitteena oli vertailukelpoisen tiedon tuottaminen kulttuuritoiminnan kehittämisen tueksi. Pilottihankkeessa yhtenäistettiin kulttuurin taloudellisia peruskäsitteitä sekä kehitettiin tiedonkeruumenetelmiä ja -valmiuksia seuraavia vaiheita varten.

Vuonna 2007 tietoja kerättiin 23 kaupungista. Vuosina 2010 ja 2013 mukana oli 24 kaupunkia. Näitä vuosia koskevat aineistot ovat keskenään vertailukelpoisia riippumatta siitä, miten kunnan kulttuurihallinto on järjestetty. Kuntien kulttuuritoiminnasta tehty talousselvitys ei kuitenkaan kerro kulttuuritoiminnan laadusta, määrästä, vaikuttavuudesta tai saatavuudesta vaan rinnalle tarvitaan myös muita mittareita ja selvityksiä.

Julkaisut

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Selkee, Winqvist (2008). Kuntaliitto.

Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu (pdf)
Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista.
Saukkonen, Ruusuvirta (2008). Cuporen verkkojulkaisuja 4.

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 23 kaupungissa vuonna 2007 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Selkee, Winqvist (2008). Kuntaliiton verkkojulkaisu.

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa. Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010 (pdf)
Ruusuvirta, Saukkonen, Ruokolainen, Karttunen (2012). Kuntaliiton verkkojulkaisu.

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III. Kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2013 (pdf)
Ruusuvirta & Saukkonen (2014). Suomen Kuntaliitto ja Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Kuntaliiton verkkojulkaisu.


Muu materiaali

Kulttuuripalvelujen valtakunnallinen arviointi. Kuvat ja taulukot.

 

Päivitetty 31.05.2016, Kello 14.42, Irina Nori.